A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek intézésének szabályzata

Jogalap

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályról

A közérdekű adat igénylése

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Az igények személyes vagy telefonos benyújtására a József Attila Könyvtárban (Dunaújváros Apáczai Csere János út 9.) hétköznapokon 9 és 12 óra között a titkárságon van lehetőség.

Elektronikus úton a titkarsag@jakd.hu vagy az intézményvezető email-címére küldhető a kérés.

Az intézményvezető gondoskodik róla, hogy a közérdekű adat megismerése iránt benyújtott igényre a válasz a benyújtásától számított 15 munkanapon belüli elkészüljön.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, fel kell hívni az igénylő figyelmét az igény pontosítására.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Másolat készítése az igényelt közérdekű adatról

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapít meg az intézmény, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. A másolatok készítésének mindenkori aktuális díját a Könyvtárhasználati szabályzat Tagdíjak és szolgáltatások térítési díja című fejezete tartalmazza.

Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Ha a kért adatot az intézmény korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta az igény az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével történik.

Az intézmény kötelezettségei

Az igénylő által közérdekű adatnak minősülő adat megtagadásának jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az intézmények kell bizonyítania.

A kérések fogadásakor az igénylő nevét és elérhetőségét rögzítjük a válaszadás érdekében. Az igény teljesítését, illetve az esetleges másolatkészítési költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. (1. melléklet)

Közérdekű adatok digitális formában való közzététele

Az intézmény honlapján (www.jakd.hu) a közérdekű adatokat digitális formában nyilvánosságra hozzá. Az elektronikus felületen található közérdekű adatok bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtathatóak és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolhatóak. A betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából díjmentesen hozzáférhetőek (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem kötődik.

Közzétételi lista

A könyvtár, mint adatfelelős a következő közzétételi lista alapján teszi közzé közérdekű adatait:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek, feladatok

A könyvtár vezetősége

Nyitva tartás, ügyfélfogadás

A könyvtár irányítása alatt álló, alárendeltségében működő közfeladatot ellátó egysége: Béke Fiókkönyvtár

A könyvtár többségi tulajdonában vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

A könyvtár által alapított közalapítványok

A könyvtár által alapított költségvetési szervek

A könyvtár által alapított lapok

Fenntartó, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A könyvtár feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

Könyvtárhasználati szabályzat (a könyvtár által nyújtott szolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételének rendje, tagdíjak és a szolgáltatások díjai)

Könyvtári nyilvántartások és adatbázisok jegyzéke

A könyvtár nyilvános kiadványai

Hirdetmények, közlemények

A könyvtár által kiírt pályázatok

A könyvtár alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kérelmek intézésének szabályzata

A könyvtár tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A könyvtárra vonatkozó egyedi közzétételi lista

Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

Éves beszámolók

Koncepciók, tervek, munkatervek

III. Gazdálkodási adatok

Költségvetési előirányzatok

Költségvetési beszámolók

Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások

A könyvtár által nyújtott költségvetési támogatások kedvezményezettje

Egy- illetve ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések stb.

Koncessziós szerződések

Nem alapfeladatok ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Európai Uniós fejlesztések

Közbeszerzés

Hatálybalépés

Időpont: 2015. szeptember 21. A szabályzat hatálya a közérdekű adatokat igénylőkre és az intézmény munkatársaira terjed ki.

1. melléklet

Kérelem

 

a ………………………………………………………… kezelésében lévő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére

A kérelmező neve:

levelezési címe irányítószámmal:

@-cím:

telefonszám:

Az igényelt közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat pontos meghatározása:

Az adatokról másolat készítését

□ kérem

□ nem kérem.

Csak másolat igénylése esetén kell kitölteni

Az elkészített másolatokat:

□ személyesen kívánom átvenni

□ postai úton kérem megküldeni

Az adathordozó fajtája

□ papír

□ választott elektronikus adathordozó:

□ egyéb, mégpedig:

Vállalom, hogy az új adatok előállításával és a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésőbb a másolatok átvételéig a …………………………………………………….……………….. javára befizetem.

Tudomásul veszem, hogy kérelmem visszavonása esetén az adatok előállításával összefüggésben a visszavonásig felmerült költségeket köteles vagyok megfizetni.

Keltezés: ..............................................

aláírás