Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1670. november 15-én halt meg Johannes Amos Comenius

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!”

Jürgen Ovens festménye Jürgen Ovens festménye

Johannes Amos Comenius a 16-17. században élt cseh pedagógus, író, „a nemzetek tanítója”: őt tekintik az első modern pedagógusnak. „Comenius, a világhírű cseh pedagógus egész életén keresztül szőtte panszofikus tervet; arra törekedett, hogy megalkossa minden tudomány enciklopédikus összefoglalását.

Ebből a szempontból valóban - ahogyan önmaga is kifejezte - „vir desideriorum”, „a vágyak embere” maradt mindvégig, jó szándékú utópisztikus törekvésekkel, s kétségtelenül jelentős humanista gondolatokkal.

Életének hányatottsága, népének érdeke tette pedagógussá, bár ezt a foglalkozást másodrendűnek tekintette az előzővel szemben. 1644. november 18-án Elbindből levelet írt Kinnernek, amelyben közli, hogy a didaktika, amelyet ő másodrendű feladatának tekintett, élete fő munkaterülete lett.

Comenius mindenekelőtt a pedagógia elméletében és gyakorlatában végzett jelentős, alapvető munkát, s e tudomány tulajdonképpeni megalapozója lett. Szinte valamennyi pedagógiai tétel és gyakorlati oktatói-nevelői probléma gyökerében megtalálható műveiben.

Comenius nemcsak tudományos felfogásában volt enciklopédista, de polihisztor volt reneszánsz sokoldalúsággal eszméi valóraváltásában is. Elméleti okfejtéseit módszertani útmutatásaiban, tanterveiben és tankönyveiben ültette át közvetlenül a gyakorlatba, s az iskolában ellenőrizte tanításai helyességét.”

Egyik legismertebb műve, az Orbis pictus (A látható világ) kisebb gyermekeknek szánt enciklopédikus tananyag: a dolgok megértését pedig szemléltető ábrák segítik. Comenius ezen könyvét „használták nyelvkönyvnek, olvasókönyvnek egyaránt, mert párhuzamos többnyelvű szövege, egyszerű szóanyaga és képei alkalmassá tették az anyanyelv és latin nyelv oltatására. A tárgyi tartalom illusztrálásával, a szemléltető oktatás megvalósításával Comenius áttörte a „bél nélküli héj” öncélú nyelvtanítási módját. A szemléletes oktatás helyes fogalomalkotáshoz és könnyű emlékezetbe véséshez vezette a növendéket.”

(forrás: Comenius, J.A.: A látható világ. Magyar Helikon, 1959, 7. és 51.o.)

Comenius nevét viseli több kulturális és oktatási intézmény. Az UNESCO 1992-ben megalapította a Jan Amos Comenius Medal-t: azoknak, akik kivételes eredményt értek el az oktatás terén. Az EU egyik oktatási projektje a Comenius program, amelynek keretein belül a különböző országok iskoláinak együttműködésén keresztül szeretnék elérni, hogy a fiatalok (és a tanárok) jobban megértessék más európai nemzetek nyelvét, kultúráját, értékeit. A pozsonyi Comenius Egyetem munkatársai pedig létrehozták a Comenius Logót (vagy röviden Comlogót): egy programozási nyelven alapuló program, amelyben egy kis teknős irányításával megtaníthatják a gyerekeknek a programozás alapjait.

Kapcsolódó linkek