A József Attila Könyvtár közalkalmazotti szabályzata

I. Általános szabályok

1. Választás

Amennyiben a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri, Közalkalmazotti Tanácsot kell választani. Tizenöt főnél kevesebb közalkalmazott esetén közalkalmazotti képviselőt kell választani. A közalkalmazotti tanács mandátum három évre szól.

2. A szabályzatot létrehozó felek

A József Attila Könyvtár közalkalmazotti szabályzatát az 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 2012. évi I. tv. alapján a közalkalmazotti tanács, és a munkáltató együttesen alkotja meg.

A szabályzatot egyrészről a József Attila Könyvtár – mint munkáltató – képviseletében a munkáltatói jogkör gyakorlója másrészt a József Attila Könyvtár Közalkalmazotti Tanácsa – képviseletében a közalkalmazotti tanács elnöke – hozza létre közös elhatározásból.

II. A szabályzat hatálya

Általános kérdések

  1. A Közalkalmazotti Szabályzat alapja az aktuális Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) valamint a 2012. évi I. tv. a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) és az egyéb a közalkalmazotti tanács és a munkáltató együttműködése feltételeit, valamint a Közalkalmazotti Tanács részvételi jogaival összefüggő kérdéseket rendező aktuális jogszabályok.

  2. Jelen szabályzat nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket.

  3. A munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a szabályzat hatályát veszti.

Személyi hatály

A Közalkalmazotti Szabályzat hatálya a József Attila Könyvtár által foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki, továbbá az intézmény vezetőjére.

III. A szabályzat előkészítésével, aláírásával, módosításával, felmondásával, megszűnésével kapcsolatos szabályok

1. A szabályzat tervezetét a közalkalmazotti tanács elnöke készíti elő és ezt követően a közalkalmazotti tanács elé terjeszti. Amennyiben a tervezetet a közalkalmazotti tanács elfogadja, azt javaslatként 10 napon belül átadja a munkáltatónak. A munkáltató írásban fejti ki álláspontját a javaslattal kapcsolatban.

2. A szükséges egyeztetések után a szabályzatot a munkáltató és a közalkalmazotti tanács elnöke írja alá. A szabályzat az aláírás napján lép hatályba.

3. A szabályzat módosítása

3/1. A szabályzat módosítására a munkáltató és a közalkalmazotti tanács írásban tehet javaslatot. A szabályzat módosítására az alábbi esetekben kerülhet sor

3/2. A szabályzat bármely rendelkezése ellentétessé válik valamely jogszabállyal

3/3. A módosítást az aláíró felek bármelyike kezdeményezi.

3/4. A módosító javaslatot írásban kell benyújtani a közalkalmazotti tanács elnökéhez.

3/5. A szabályzat módosításához egyeztető bizottságot kell létrehozni, amely a kérdést soron kívül megvizsgálja, és 8 munkanapon belül javaslatot terjeszt elő az aláírásra jogosult feleknek. Az egyeztető bizottság összetétele: intézményvezető (vagy az általa megbízott egyéb vezető), a közalkalmazotti tanács egy képviselője, egy fő szakalkalmazott, egy fő technikai, gazdasági dolgozó

4. A szabályzat felmondása

4/1. A szabályzatot mindkét fél három hónapos határidővel részben, vagy egészben felmondhatja. Az aláírást követő hat hónap alatt a szabályzat nem mondható fel. Ha bármelyik fél a szabályzatot részben felmondja, a kifogásolt rész kivételével a szabályzat többi része továbbra is érvényben marad. A szabályzat bármilyen felmondása esetén megbeszélést kell összehívni, melyen a Közalkalmazott Tanács és intézményvezető vesz részt.

4/2. A szabályzat megszűnik, a munkáltató, illetve a közalkalmazotti tanács megszűnésével..

IV. A szabályzat közalkalmazottakkal történő megismertetése

A szabályzatot aláírást követően a munkáltató gondoskodik arról, hogy a közalkalmazottak a szabályzatot megismerjék, ennek érdekében a szabályzatot a József Attila Könyvtár honlapján az aláírást követő 3 munkanapon belül közzéteszi, illetve jól elérhető helyen intézményegységenként, telephelyenként kifüggeszti.

V. A közalkalmazotti tanács működésének feltételei

1. A közalkalmazotti tanács működésének technikai és tárgyi feltételei

A közalkalmazotti tanács működésének technikai és tárgyi feltételeit a munkáltató biztosítja a feladatai ellátásához szükséges és ésszerű mértékben. A munkáltató a tanács rendelkezésére bocsátja: a tanácstagok munkavégzéséhez szükséges helyiséget (tárgyaló), a tanácstagok munkavégzéséhez szükséges munkaeszközöket (asztal, szék, telefon, számítógép, fénymásoló)

2. A közalkalmazotti tanács működésének személyi feltételei

2/1. A közalkalmazotti tanács tagjai feladatuk maradéktalan ellátásához, szükség szerint – eseti segítséget, támogatást kérhetnek az intézmény bármely dolgozójától. Ez a kérés azonban nem akadályozhatja, nem hátráltathatja a kollégákat az aktuális napi tevékenységük végzésében.

2/2. A közalkalmazotti tanács elnökének, tagjainak kedvezményei

A munkáltató biztosítja a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai részére a Közalkalmazotti Tanács tevékenységével járó munkaidő kedvezményt. Az elnök részére a havi munkaidő maximum 15%-át, a tagok részére a havi munkaidő maximum 10%-át (Mt. 260.§). A munkaidő kedvezmény igénybevételét- előre nem látható halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve- legalább öt nappal korábban be kell jelenteni. A munkaidő-kedvezmény mértéke nem vonható össze, s így a tagok részére járó munkaidő-kedvezmény nem is adható át az elnöknek. A kedvezmény nem vihető át a következő hónapra. A munkaidő kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

2/3. A közalkalmazotti tanács elnökének védettsége

Munkajogi védelem illeti meg a Közalkalmazotti Tanács elnökét. A tanács egyetértése szükséges a közalkalmazotti tanács elnökének munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetéséhez és a munkaszerződésétől átmenetileg eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatásához. Erről írásban tájékoztatja a közalkalmazotti tanácsot. A közalkalmazotti tanács ezekkel a tervezett munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban azok átvételétől számított 8 munkanapon belül közli írásban az álláspontját. Egyet nem értése esetén ezt meg kell indokolnia. Ha a közalkalmazotti tanács ezt a határidőt elmulasztja, úgy kell tekinteni, hogy az intézkedéssel egyetért.

3. A közalkalmazotti tanács működésének pénzügyi feltételei

Azokat a pénzeszközöket, amelyek felhasználása esetenként szükségessé válhat, a munkáltató a lehetőségeihez mérten, egyeztetés függvényében biztosítja.

VI. A közalkalmazotti tanács jogainak értelmezése és a joggyakorlás módja

A közalkalmazotti tanács és a munkáltató közötti kapcsolatrendszer általános kérdései

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közalkalmazotti tanácsot az alábbi jogosultságok illetik meg:

1. Önálló döntési jog: saját ügyrendjének megalkotása; saját éves munkaterv megalkotása; KT -elnök személyének megválasztása; tagjai közötti belső munkamegosztás; képviseleti jog megosztása;

2. Közös döntési jog: A munkáltató és az közalkalmazotti tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról. (segélyezés, cafetéria, üdültetés, természetbeni juttatás stb.) A közös döntési jogosultság érvényesítésének tényét minden esetben, jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

3. Véleményezési jog: a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri a közalkalmazotti tanács véleményét a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.

Ilyen munkáltatói intézkedésnek minősül:

a) a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása,

b) a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme,

c) a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása,

d) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés,

e) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása,

f) a képzéssel összefüggő tervek,

g) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,

h) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,

i) a munkarend meghatározása,

j) a munka díjazása elveinek meghatározása,

k) a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés,

l) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés

m) a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályzatokban meghatározott intézkedés (előmenetel, jutalmazási elvek stb.)

n) az intézmény gazdasági helyzetével kapcsolatos intézkedések

A Közalkalmazotti Tanács véleményét az intézkedés terv, szabályzat stb. kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban véleményezi. Amennyiben az intézkedés, szabályzat stb. valamely részével nem ért egyet azt az írásbeli véleményében indokolja. Amennyiben a tanács az intézkedés stb. teljes egészével vagy legalább. 70%-val nem ért egyet és ezt az írásos véleményében indokolta, három munkanapon belül szóbeli megbeszélést kell tartani a Közalkalmazotti Tanácsnak és az intézményvezetőnek.

4. Egyetértési jog illeti meg a Közalkalmazotti Tanácsot az elnök munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetése és a munkaszerződésétől átmenetileg eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatása esetében.

VII. A Közalkalmazotti Tanács tájékoztatási és tájékozódási jogosultsága

1. A Közalkalmazotti Tanács feladata a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése. A közalkalmazotti tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, minden ilyen kérdésben, amelyet a munkáltató nem utasíthat el.

2. A munkáltató legalább félévente tájékoztatja a Közalkalmazotti Tanácsot:

a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről

a munkabérek változásáról

a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról

a foglalkoztatás jellemzőiről

a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről

a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről,

a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.

3. Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás időpontjáról, okáról és közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

VIII. A közalkalmazotti tanács és a munkavállalók kommunikációs csatornái

  1. közalkalmazotti értekezletek: a közalkalmazotti tanács legalább félévente egyszer tájékoztatja tevékenységéről a közalkalmazottakat.

  2. közalkalmazotti tanács vezetősége tanácskozási joggal egyes munkavállalókat is meghívhat értekezleteire, tanácskozásaira stb.

  3. írásbeli tájékoztatók, elektronikus levelek

  4. nyomtatott, elektronikus beszámolók,

  5. határozatok

IX. A munkáltató és a közalkalmazotti tanács kapcsolata

A munkáltatói oldal és a közalkalmazotti tanács kapcsolatában meghatározóak azok a munkaformák és interakciók, amelyeken keresztül a közalkalmazottak részvételi joga érvényesül.

1. A kezdeményezés

A munkakapcsolat soron kívüli felvételét bármikor kezdeményezheti, bármely általa fontosnak tartott és egyéb szabályok által ki nem zárható témában. Amennyiben a kezdeményezés a közalkalmazottaktól indul, akkor a közalkalmazotti tanács részéről az elnök kér időpontot a munkáltatótól.

Amennyiben a munkáltatói oldal kezdeményez, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója kér időpontot a közalkalmazotti tanács elnökétől. A kezdeményezés minden esetben írásban kell, hogy történjen.

A kezdeményezést alátámasztó, vagy ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a kezdeményező félnek, a megbeszélés időpontjáig elő kell készíteni.

2 Információátadás

Estenként a munkáltató vezetői értekezletére a közalkalmazotti tanács elnöke meghívást kap a közalkalmazotti tanács kompetenciájába is tartozó napirend tárgyalása esetén.

A közalkalmazotti tanács által felvetett kérdésben 10 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást ad a munkáltató a közalkalmazotti tanács részére.

Amennyiben a munkáltató kikéri a közalkalmazotti tanács véleményét egy adott kérdésben, és a közalkalmazotti tanács 15 munkanapon belül nem reagál, úgy kell tekinteni, hogy a közalkalmazotti tanács egyetért az adott témában a munkáltatóval.

3. Konzultáció

A felek megállapodnak abban, hogy információ átadást követően az átadót konzultációs kötelezettség terheli. Konzultáció során az információk értelmezése és az álláspontok rögzítése történik. Konzultációt bármelyik fél kezdeményezhet.

4. Kapcsolattartás dokumentálása

A munkáltató és a közalkalmazotti tanács munkakapcsolat rendszerében bekövetkező eseményeket rögzíteni, dokumentálni kell. A dokumentáció (jegyzőkönyv, határozatok, beszámolók stb.) elkészítéséért a Közalkalmazotti Tanács felel.

A dokumentumokat az intézmény irattárban, elkülönítve kell elhelyezni. A dokumentumok felhasználására, kezelésére az iratkezelés általános szabályai vonatkoznak.

A közalkalmazotti tanács véleményezési jogkörébe tartozó konkrét intézkedésekkel kapcsolatos megállapodások, egyezségek külön dokumentumban kerülnek rögzítésre, szabályozásra.

Jelen szabályzat a felek általi aláírással lép hatályba és 2017. október 30-ig hatályos.