A könyvtár alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól

6/2001. (I. 17.) Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól) 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre,
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 2. § (3) bekezdése alapján: Fenntartói nyilatkozat

2020. évi XXXII. törvény A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról


KÖZJOGI, SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/1999. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  mindenkori évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015 (V.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) száma: 39176-5/2022

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 756/2022 (XI.23.) határozatával  a József Attila Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 110/2015. (III. 19.) határozata egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  179/2015. (IV. 23) határozata az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megüresedett álláshelyek a fenntartó engedélyével történő betöltéséről szóló 83/2014. (IV.24.) határozat módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 400/2015. (VI. 18.) határozata módosítva Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 223/2022 (V.19.) a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 4. számú melléklete: Munkamegosztási megállapodás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 97/2022. (II. 15.) határozata a József Attila Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 84/2022. (II. 17.) határozata a József Attila Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadásáról

A könyvtár feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek


BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSRENDEK

A könyvtár látogatóit és munkatársait érintő szabályzatok

 1. A 101-es terem bérlésével kapcsolatos szabályzatok
 2. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 3. Adatkezelési tájékoztató
 4. Könyvtárhasználati szabályzat
 5. A nemdohányzók védelmével, a dohányzásra kijelölt hellyel kapcsolatos szabályzata

A könyvtár munkatársait érintő szabályzatok 

 1. A bélyegzőhasználat rendje a József Attila Könyvtárban
 2. A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és elszámolásával kapcsolatos szabályzat
 3. Béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos szabályzat
 4. Egyedi iratkezelési szabályzat
 5. Előmeneteli, jutalmazási és célfeladatokkal kapcsolatos szabályzat
 6. Gyakornoki szabályzat
 7. Illetményelőleg felvételével kapcsolatos szabályzata
 8. A József Attila Könyvtár, a Béke Fiókkönyvtár helyiségeihez tartozó kulcsok és a risztó működtetéséhez kapcsolódó szabályok
 9. A József Attila Könyvtár közalkalmazotti szabályzata
 10. A József Attila Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
 11. A József Attila Könyvtárban betölthető álláshelyek
 12. A közalkalmazottak minősítésének rendje
 13. Megállapodás a munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről és kedvezményeiről
 14. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
 15. Vagyonnyilatkozat tételével  kapcsolatos szabályzat
 16. A vezetékes telefonok használatának szabályzata

Belső, szakmai szabályzatok, eljárásrendek

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Gyűjtőköri Szabályzat
 3. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 4. Adatkezelési tájékoztató
 5. „Hírünk, nevünk messze száll...” című adatbázis internetes különgyűjtemény szerkesztési és gyűjtőköri szabályzata
 6. A Felnőttkönyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó bevételek kezelésének eljárásrendje
 7. A Helyismereti adatbázis adatfelviteli, szerkesztési eljárásrendje
 8. Késedelmi eljárás, ügymenet
 9. A Műelemzések adatbázis gyűjtőköri, adatfelviteli szabályzata
 10. Az ACELIB Integrált Könyvtári Rendszer – Számlázó modul(ACEPenz) dokumentáció
 11. Szabályzat a dokumentumok nyilvántartásáról, a formai és tartalmi feltárásról, az adatfelvitel rendjéről
 12. Szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről, gyarapodásáról és az állomány törléséről
 13. Várostörténeti kronológia adatbázis gyűjtőköre, szerkesztési és felviteli eljárásrendje
 14. Panaszkezelési szabályzat

Egyéb szabályzatok

 1. Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv
 2. Munkáltatói munkavédelmi szabályzat
 3. Egyéni védőeszköz szabályzat