Gyakornoki Szabályzat

Jogalap

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

Gyakornok

Az a közalkalmazott, aki a fenti fizetési osztályokba határozatlan időre szóló kinevezés esetén (nem csak új munkavállaló, hanem áthelyezés esetében is) nem rendelkezik a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő három évet meghaladó szakmai gyakorlattal.
Ebben az esetben gyakornoki idő kikötése kötelező.

Gyakornoki idő

E fizetési osztályban kettő, F-H-ig terjedő fizetési osztályban három év.
A gyakornoki idő egy év, ha a közalkalmazott az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy, az F-H fizetési osztályhoz tartozó munkakörben két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ha a gyakornok informatikus-könyvtáros és művelődésszervezői felsőfokú diplomával is rendelkezik és mind a két területen vannak munkaköri feladatai a két terület gyakornoki ideje párhuzamosan letölthető.
Ha a közalkalmazott a Gyakornok pontban megfogalmazott feltételekkel rendelkezik, de a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartama több mint tíz év, nem kell gyakornoki időt kikötni. Ebben az esetben is kell a gyakornoki teendők alapján minősítést készíteni, melyben a „nem megfelelt” szerepel, de ez nem érinti a közalkalmazotti jogviszony fennállást.
A gyakornoki idő idő tartamát a kinevezéskor kell előírni.
A gyakornoki idő befejeződése eltolódik - amennyiben a gyakornok három hónapot vagy annál hosszabb időt összefüggően van távol a munkahelyétől - az összefüggő távollét idejével (pl. betegállomány, GYED stb.).
A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti az intézményen belüli áthelyezés.
Ha a gyakornok munkaviszonya a gyakornoki idő alatt szűnik meg, az időpontot és a munkaviszony megszűnésének okát rögzíteni kell az értékelő lapon.
Ha az új munkavállaló más intézményben már elkezdte gyakornoki idejét, akkor folytatható intézményünkben, ha a korábbi munkahelyén azonos vagy nagymértékben hasonló munkakört töltött be.
Új gyakornoki időt kell letölteni, annak a munkavállalónak, akinek korábbi munkaviszonya tartós alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel megszüntetésre került vagy a gyakornoki idő leteltének végén a „nem megfelelt” minősítést kapott.

Szakmai vezető

A szakmai vezető(ke)t az intézmény vezetője jelöli ki a gyakornok munkaköri feladatainak megfelelő, az intézményben legalább három éve alkalmazott, legalább öt éves gyakorlattal rendelkező munkatársak közül, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik (könyvtáros, informatikus-könyvtáros, népművelés, művelődésszervező)
A szakmai vezető munkaköri leírásában jelölni kell a megbízás idejét, egy vagy több gyakornokot illetve egy vagy több területet érintő szakmai vezetői feladattal való megbízást (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet).
A szakmai vezetőt feladatai ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként megfelelő díjazás illeti meg, melynek összege egy gyakornok, egy terület esetében a mindenkori pótlékalap 35%-a. Indokolt esetben a díjazás mértéke ettől eltérhet (nagyobb havi juttatás, célprémium stb.) A szakmai vezető kinevezési idejének lejárta után újra módosítani kell a munkaköri leírását.
A szakmai vezető feladatai:
 • a gyakornokkal egyeztetve elkészíti a gyakornoki programot ;
 • az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot;
 • a mindennapi munkában, a a gyakornoki programban és a munkaköri leírásban meghatározottfeladatok teljesítésében, a helyi szokások, kommunikációs szokások megismerésében segíti a gyakornokot gyakornoki idő alatt feljegyzéseket készít a feladatokról és azok teljesítéséről;
 • kéthetente rövid szóbeli összefoglalót tart a gyakornokkal, folyamatosan ellenőrzi a tevékenységét

 • félévente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az új könyvtáros további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést, a gyakornok minősítését; az értékelésbe bevonja mindazokat a munkatársakat, akik adott időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében; értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat;

Gyakornoki program

A gyakornoki programot a szakmai vezető állítja össze a gyakornokkal egyeztetve.
A gyakornoki idővel kapcsolatban két részből állnak a szakmai követelmények:
általános követelmények:
 • az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok - különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és követő rendeletei – vonatkozó részei, és a munkahelyi belső szabályzatok (SZMSZ és kötelező mellékletei) megismerése  (különös tekintettel a gyakornoki szabályzatra, a munkaköri feladatok és elvárások szabályzatára és munkakörhöz kapcsolódó szabályzatokra)
 • munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszer megismerése;
 • a hazai könyvtár- és művelődésügy stratégiai céljainak áttekintése;
 • a szakmai követelményrendszer és a követelmények teljesítési módjának megismerése;
 • a közművelődési és közgyűjteményi intézményben az ügyintézés elveinek és gyakorlatának megismerése

munkakörhöz kapcsolódó követelmények:
A munkakörhöz kapcsolódó követelmények alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, a munkaköri leírásban szereplő feladatok, elvárások teljesítése.
A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok:

 • megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat
 • elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen
 • alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására;
 • elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai

A gyakornok heti munkaidejét a munkaköri leírásban kell megállapítani. A gyakornoki programban lefektetett feladatok megoldása, gyakorlása miatt nem kerülhet sor túlmunkára.
Az önálló munkavégzésre fokozatosan kell áttérni.
A gyakornoki idő alatt a gyakornokkal szemben fegyelmi eljárás nem indítható.
Amennyiben a gyakornoknak a szakmai vezetővel szemben panasza merül fel, az intézményvezetőhez kell fordulnia. Ha szükséges az intézményvezető új szakmai vezetőt jelölhet ki.

Értékelés és minősítés

A gyakornok fejlesztő értékelését minden félév végén a szakmai vezető készíti el. Az értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő kollégákat is, valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést.

Az értékelő megbeszélés lépései:

 • a gyakornok önértékelése;
 • a szakmai vezető értékelése;                                                                                               
 • az eltérő vélemények megbeszélése;                                                                                      
 • a problémák feltárása, megbeszélése;                                                                                    
 • a következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása;                                                       
 • a résztvevők feladatainak meghatározása;                                                                              
 • az értékelő lap kitöltése, aláírása.
Az értékelő megbeszélésen a szakmai vezető és a gyakornok vesz részt.
Az értékelő lapot (1. sz. melléklet) a szakmai vezető és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapon rögzítse. Az értékelő lap egy aláírt példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelő lapot a szakmai vezető őrzi a gyakornoki idő leteltéig, majd a minősítés után megsemmisíti.

A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai:

 • a megszerzett tudás használata;                                                                                           
 • széleskörű szakmai ismeretek;                                                                                              
 • probléma-megoldási stratégiák;                                                                                            
 • a napi feladatok megoldása különféle felhasználói csoportok számára;                                         
 • döntéshozatal;                                                                                                                    
 • célok meghatározása;                                                                                                         
 • munkahelyi légkör;                                                                                                             
 • képesség a felhasználóktól érkező problémák megértésére, kezelésére;                                        
 • szakmai elkötelezettség;                                                                                                    
 • együttműködés a kollégákkal, a könyvtári közösséggel.
A gyakornok minősítésének eljárásrendje:
A gyakornoki idő lejártának hónapjában a gyakornokot minősíteni kell.
A minősítés eredményeként „megfelelt” és „nem felelt meg” minősítés adható.
A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik a minősítés eredményének ismertetését követő tizedik napon, ha a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kap.
A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt.
Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a közvetlen felettes véleményét, javaslatát, valamint a szakmai vezető (amennyiben nem azonos a közvetlen felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását.
A minősítést újabb értékelő megbeszélés előzi meg. A minősítést megelőző értékelő megbeszélésen a szakmai vezető, a gyakornok és az intézményvezető vesz részt.
A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései:
 • a gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről; a gyakornok tájékoztatása a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségről;                            
 • a gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban meghatározott célok elérésének értékelést is;                                                                                                          
 • a szakmai vezető összegző értékelése;                                                                                    
 • a vezető értékelése;                                                                                                             
 • az eltérő vélemények megbeszélése;                                                                                       
 • a minősítő lap kitöltése, aláírása.

A minősítő lapon (ld. 2. sz. melléklet) a minősítést „nem felelt meg” minősítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerűnek kell lenni. A minősítő lapot az intézményvezető, a szakmai vezető és a gyakornok írja alá.                                                                                                                
A minősítő lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának.

Egyéb

A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet véleményt nyilvánítanak.
A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A gyakornoki szabályzatot a közalkalmazotti tanács 2008. január 21-én véleményezte.                       
A gyakornoki szabályzatot a helyi szakszervezeti alapszervezet 2008. január 21. véleményezte.
A gyakornoki szabályzatot a könyvtár vezetősége 2008. január 25-én véleményezte és elfogadta.

Hatálybalépés

Jelen szabályzat 2008. január elsejétől visszavonásig hatályos.

A szabályzat a József Attila Könyvtár E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe (könyvtári szakmai munkakörök és művelődésszervezői munkaköri feladatok) határozatlan időre kinevezett közalkalmazottaira terjed ki.

A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amennyiben az intézmény dolgozóinak legalább fele írásban kéri.

Kelt: Dunaújváros, 2008. január 25.

1. számú melléklet

Értékelő lap 

Munkáltató megnevezése:

Címe:

Az értékelt személyi adatai

Név:

Születési hely, idő:

Az értékelés időpontja:

Az értékelés megállapításai:

Fejlesztendő területek:

Javasolt célok, feladatok:

Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak

Az értékelt észrevételei

értékelést végző szakmai segítő

 

                                                  értékelt gyakornok

2. számú melléklet

Minősítő lap

1. Személyi adatok

Név (leánykori név):

Anyja neve:

Születési hely, idő:

2. Munkakörre vonatkozó adatok

Munkaköre:

Szakképzettsége:

A jogszabályban előírt, munkáltató által meghatározott alkalmazási feltételek:

…................................................................................................................................

…...............................................................................................................................

Munkaköri feladatok:

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

3. Szempontok a szakmai tevékenység megítéléséhez

a) a munkakör szempontjából fontos szakmai ismeretek és jártasság foka;

b) hivatástudat;

c) felelősségérzet;

d) ítélőképesség, elemzőkészség;

e) pontosság a munkában;

f) szorgalom, igyekezet;

g) kapcsolatteremtő, -fenntartó képesség;

h) szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.

Vezető esetében ezen túlmenően:

i) a vezetett szervezeti egység tevékenységének színvonala;

j) a munka szervezettsége.

4. Egyéb szempontok

A minősített alkalmasságának megítélése (a 2-3. pontok alapján): megfelelt / nem felelt meg1

A minősítést a minősítettel megismertettem. A közalkalmazott tájékoztatása az esetleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről megtörtént.

Kelt:

                                         

 

a minősítő neve, aláírása, beosztása

A minősítés tartalmát megismertem, észrevételeim: .

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Kelt:

 

 

                                                                                              a minősített aláírása

1 A kívánt rész aláhúzandó.