Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1722. március 30-án fogadták el a Pragmatica Sanctiot

Ez tette lehetővé „az osztrák ház női ágának örökösödését”
1716-ban III. Károly magyar király elsőszülött (és mint később kiderült, egyetlen) fia meghalt, és a habsburg uralkodónak egyre égetőbb kérdés lett: mi lesz akkor, ha fiúutód nélkül hal meg? Egy, a bátyjával, Józseffel 1703-ban kötött megegyezés alapján jutott a trónhoz (József fiúutód nélkül halt meg, így a trónt Károly és fiai örökölték), de ha fiúgyermek nélkül halna meg, a trón József leányaira szállna vissza.

Mikor napirendre került a nőági örökösödés kérdése, a magyar nemesség nem volt ellene – sőt, kihasználták az alkalmat. Kijelentették, hajlandóak volnának egy főhercegnőt (elsőszülött lányát, Mária Teréziát) megválasztani a magyar trónra, de csak feltételekkel. Ezek egyike volt, hogy „az új nőuralkodó Magyarországot és az örökös tartományokat „feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” (…) együttesen birtokolja”, s azok így hozzájárulnának a magyarországi katonaság és végvárak fenntartásához a törökkel szemben. Az adott körülmények között ez volt az egyik legfontosabb szempont, ugyanis tudták, önerőből nem lennének képesek megvédeni a határokat.

„a pactum mutuae successionis-t 1713 április 19-én a szokásos spanyol ünnepélyességgel titkos tanácsosai előtt kihirdette – ez az ú. n. osztrák pragmatica sanctio, az ünnepélyes házitörvény, melynek értelmében, Károlynak gyermeke nem lévén, a birodalom örököse I. Józsefnek legidősebb leánya, Mária Jozefa lett.”

A házi törvény teljes érvényességéhez a tartományok rendjeinek elfogadása, beleegyezése volt szükséges – így a rendelkezést a tartományok rendjei elé tárták, akik sorban el is fogadták. Így tárgyalhatta meg az erdélyi országgyűlés 1722-ben, amely – bár feltételekkel –, az év március 30-án elfogadta.

„Salamon Ferenc, e kérdések legélesebb szemű vizsgálója, helyesen állapítá meg, hogy ha Károly Mária Teréziát meg akarta volna választatni, ezt a rendek nagy lelkesedéssel megtették volna, - így azonban, az electio elkerülésével, a nőági örökösödés behozása alku tárgyát képzete, melyben mindkét fél elérte, amit akart. A király a nőág örökösödését és a házi törvények elfogadtatását, a rendek a privilégiumot újabb, ünnepélyes megerősítését és a fenyegető déli veszedelem elől védelmet, e védelem pontos, ünnepélyes körvonalazását. Viszont azt a kívánságukat, hogy a védelem és az ahhoz szükséges unió formája az örökös tartományokkal pontosan megállapíttassék, már nem tudták elérni: ez a feladat így maradt az 1866-ban beálló konstellációra, közben pedig az unió tényleges meglétéből, de tartalmi körvonalazatlanságából a közjogi harcok és zavarok megszakítatlan sora származott.” A Pragmatica Sanctionak köszönhetően koronázták meg Mária Teréziát magyar királynővé 1741. június 25-én, III. Károly halála után.

(forrás: Hóman-Szekfű: Magyar történet. Maecenas, 1990, 332-338.o.)

Kapcsolódó linkek