Könyvtárhasználati szabályzat

Készült az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a 6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

Jóváhagyva Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2012 (II.16) határozatával

hatályos: 2012. március 1.

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

Beiratkozáskor tagdíjat kell fizetni, mely 12 hónapig érvényes Az éves tagdíj mértéke attól függ, hogy milyen könyvtári dokumentumok kölcsönzésére vonatkozik. Az aktuális tagdíjak mértékét és az egyéb szolgáltatások díját az 5. fejezet tartalmazza.

A 16 éven aluli és a 65 éven felüli beiratkozók, a közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozói és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülők mentesülnek a tagdíj fizetése alól.

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli beiratkozóknak a tagdíj 50%-át kell fizetni.

Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.
A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik. Az olvasók számítógépen rögzített adatait a könyvtár senkinek sem adja ki.

14 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be. Önálló jövedelemmel, keresettel nem rendelkező 14 év feletti személynek jótállót kell megneveznie, és az ő adatait is közölnie kell (lakcím, édesanya lánykori neve, foglalkozás, munkahely neve és címe, születési hely és időpont).

A 14 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

"A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak."

Kölcsönzés, hosszabbítás

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja, a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem, az olvasójegyek megőrzését.

Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

A kölcsönzési határidő négy hét.

Egy olvasójegyre egy alkalommal 14 év alatti olvasó összesen hat darab könyvet és három darab folyóiratot

14 év feletti olvasó nyolc darab könyvet, három folyóiratot, három elektronikus dokumentumot kölcsönözhet ki.

Az 14 év alatti olvasó, akinek nincs önálló keresettel rendelkező jótállója egy alkalommal maximum 1 darab könyvet vihet ki. 14 éven felüli, önálló keresettel nem rendelkező jótállót megnevezni nem tudó olvasó egyszerre maximum 3 darab könyvet vihet ki.

14 éven aluli olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a Gyermekkönyvtárból illetve a fiókkönyvtárak gyermekrészlegéből kölcsönözhetnek dokumentumokat.

Az olvasójegy mellett minden könyvkölcsönzés alkalmával egy listát is kap az olvasó, amelyen szerepelnek a kikölcsönzött dokumentumok adatai és a kölcsönzési határidő.

A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Ha a hosszabbítás nem személyesen történik, hanem telefonon (25/423-952), e-mailben (olvszolg@jakd.hu) vagy a honlap saját olvasói felületén akkor csak a lejárat napján vagy az azt követő második napig lehet kérni hosszabbítást. Az elektronikus dokumentumok (pl. DVD) és a folyóiratok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható!

A hosszabbítási idő alkalmanként két hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet).

Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

A prezens állomány (olvasóterem, helytörténet, stb.) (1. fejezet), a folyóiratok (2. fejezet) és az elektronikus dokumentumok (DVD, hangoskönyv, CD) (3. fejezet) kölcsönzésére külön szabályzat vonatkozik.

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk és kölcsönzési határidejük két hét.

Az adott könyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj stb.)

A könyvtárközi dokumentumok kölcsönzésre külön szabályzat vonatkozik (4. fejezet)

Az előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása esetében a felmerülő postai (levelezés, csomagküldés stb.), értesítési (telefon, levelező lap) és egyéb költségeket meg kell téríteni, amelyet a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk.
A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni.

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni.

Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését stb.)

Számítógép-használat

A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitva tartási idejében lehet használni a gyermek- és a felnőttkönyvtárban.

14 éven aluli, beiratkozott olvasók ingyen használhatják a gyermekkönyvtárban elhelyezett, kijelölt számítógépeket.

Az elektronikus katalógusok, adatbázisok használata mindenki számára ingyenes. Más esetekben a számítógép használatának díja 5,- Ft / perc. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik) térítés ellenében kinyomtathatók.

A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtár-használati és udvariassági szabályokat, elvárásokat! Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg!

Egyéb tudnivalók

Az olvasói tereket elhagyó minden látogatónak egy ellenőrző kártyát kell leadni a kölcsönző pultnál.

A könyvtári állomány védelme és olvasóink kényelme érdekében kötelező az ingyenes ruhatár. Az olvasói terekbe táskákat, szatyrokat bevinni, kabátban tartózkodni tilos!

Az olvasói terekben tilos a mobiltelefonok és a fényképező gépek használata!

A Felnőttkönyvtár területén a WiFi szolgáltatás beiratkozott olvasóink számára ingyenes!

A hordozható elektronikus eszközökhöz áramellátást, áramforrást nem tudunk biztosítani.

1. fejezet: Olvasótermi dokumentumok kölcsönzése

Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó kölcsönözhet olvasótermi dokumentumot. Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni az olvasótermi könyvtárosnak. A kölcsönzés szándékát lehetőség szerint előre jelezni kell. Egyszerre egy olvasó egy olvasótermi dokumentumot kölcsönözhet.

Csak a könyvtár zárva tartása alatt lehet olvasótermi dokumentumot kikölcsönözni!

Ennek megfelelően a kölcsönzés kezdete: hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat: 18.15 csütörtök: 16.45

a kölcsönzés lejárta: hétfő, kedd, szerda, péntek: 10.00 csütörtök, szombat: 13.00

A kikölcsönzött dokumentumokat a lejáratnál korábbi időpontban is vissza lehet hozni.

A kölcsönzés adminisztrációja az olvasóteremben történik, külön adatlapon.

A kölcsönzéshez a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), @-cím

Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, kizárja magát az újabb olvasótermi kölcsönzés lehetőségéből.

Az alábbi olvasótermi dokumentumok nem kölcsönözhetőek: lexikon, szótár, statisztikai évkönyv, 1945 előtt kiadott dokumentum, térkép, elektronikus adatbázis, bibliográfia, repertórium, lapokból álló dokumentum (nincs összefűzve, egybekötve), helytörténeti dokumentum (kivéve, ha van a műből 2 helytörténeti példány)

Kivételes esetben a könyvtárigazgató (távollétében: csoportvezető) engedélyével el lehet térni a szabályzattól.

2. fejezet. Folyóiratok kölcsönzése

Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó kölcsönözhet újságot, folyóiratot.

14 éven aluliak a gyermekkönyvtár, 14 éven felüliek a felnőttkönyvtár folyóirat állományából kölcsönözhetnek.

Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni a kölcsönzési adminisztrációt végző könyvtárosnak.

A kölcsönzés adminisztrációja a beiratkozási pultnál illetve a gyermekkönyvtárban külön adatlapon történik.

A kölcsönzéshez a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), @-cím.

Egyszerre egy olvasó három újságot kölcsönözhet ki, egy hétre. A kölcsönzési határidőt nem lehet meghosszabbítani!

Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, 100 Ft/nap késedelmi díjat kell fizetni.

Az alábbi újságok, folyóiratok nem kölcsönözhetőek: napilapok, a legfrissebb heti- és havilapok, közlönyök, bekötött folyóiratok, helytörténeti periodikumok.

A rongált, elveszett dokumentumok helyett a könyvtár által meghatározott gyűjteményi értéket kell megtéríteni, amely fedezi az elveszett, megrongált példány eredeti vagy másolati árát.

A Béke Fiókkönyvtár külön szabályzat szerint kölcsönzi az újságokat.

3. fejezet: Elektronikus dokumentumok (DVD, hangoskönyve, CD) kölcsönzése

Csak az az érvényes olvasójeggyel rendelkező, 16 éven felüli olvasó kölcsönözhet elektronikus dokumentumot, aki az emelt tagdíjat befizette.

Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni a kölcsönzési adminisztrációt végző könyvtárosnak. A kölcsönzés adminisztrációja az olvasóteremben külön adatlapon és számítógépen történik. A kölcsönzési listát az emeleti vagy a földszint kölcsönző pultnál kell elkérni.

A kölcsönzéshez a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), @-cím.

Egyszerre egy olvasó három elektronikus dokumentumot kölcsönözhet ki, két hétre (filmek, folyóirat-mellékletek stb.) vagy négy hétre (hangoskönyvek, könyvmellékletek). A DVD-filmek, a hangoskönyvek és a CD-k kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani!

Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot  100 Ft/nap késedelmi díjat kell fizetni.

A rongált, elveszett dokumentumok helyett a könyvtár által meghatározott gyűjteményi értéket kell megtéríteni, amely fedezi az elveszett, megrongált példány eredeti vagy másolati árát.

4. fejezet: Könyvtárközi kölcsönzés 

A szolgáltatást csak a Felnőttkönyvtár érvényes olvasójeggyel rendelkező tagja veheti igénybe, aki keresettel vagy olyan jótállóval rendelkezik, akinek van munkahelye.

Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatnia könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó könyvtárosnak.

A szolgáltatás keretében más település könyvtárából megérkező dokumentumot terhelő postai, fénymásolati stb. térítési díj az olvasót terheli, melyet a dokumentum kézhezvételekor kell kifizetni. A térítés elmulasztása esetében a kért dokumentumot nem kaphatja meg az olvasó.

Amennyiben külföldről kéri az olvasó a dokumentumot, akkor az Országos Széchényi Könyvtár által megszabott térítési díjat is kell fizetni.

A kérés rögzítése külön adatlapon történik, melyben a térítési kötelezettség vállalásáról is nyilatkozik az olvasó, és ahol a következő adatokat is meg kell adnia: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), @-cím.

A megérkezett dokumentumok kölcsönözhetőségét vagy csak „helyben használhatóságát”, a határidőt és annak hosszabbíthatóságát a küldő könyvtár határozza meg.

A határidő hosszabbításának igényét az olvasónak a lejárat előtt legalább három nappal jeleznie kell.

Egyszerre két eredeti formában megérkezett dokumentumot kölcsönözhet ki egy olvasó.
A kölcsönzés adminisztrációja a beiratkozási pultnál történik, külön adatlapon. Az érvényes olvasójegyet itt is be kell mutatni, és a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), @-cím.

Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, annak 100 Ft/nap/dok. késedelmi díjat kell fizetnie.

A dokumentum megrongálódása, elvesztése, megsemmisülése esetében a küldő könyvtár által meghatározott térítési díjat az olvasónak kell megfizetni

Könyvtárhasználati, beiratkozási díjak és térítések

 

Tagdíj:
Alapdíj (könyv- és folyóirat-kölcsönzés) 2000 Ft/év
Emelt díj (könyv-, folyóirat- és elektronikus dokumentum kölcsönzése) 3000 Ft/év
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, 16 éven felülieknek
Alapdíj: 1000 Ft/év
Emelt díj 1500 Ft/év
16 éven aluliaknak, 65 éven felülieknek, közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozóinak és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülőknek nem kell tagdíjat fizetni!
Késedelmi díjak:
könyvek 10 Ft/könyv/nap
folyóirat, elektronikus dokumentum 100 Ft/nap
könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum 100 Ft/dok./nap
Értesítési díjak
levelezőlap 80 Ft
vezetékes telefon 10 Ft
mobiltelefon 60 Ft
Egyebek:
fénymásolás 15 Ft/A4
30 Ft/A3
számítógéphasználat 5 Ft/perc
nyomtatás (fekete-fehér) 20 Ft/oldal
nyomtatás (színes) 50-300 Ft/oldal
szkennelés 50 Ft/alkalom
elveszett olvasójegy pótlása 100 Ft/darab
terembérlet (az intézményvezető elbírálása alapján változhat) 1000 Ft/óra