Könyvtárhasználati szabályzat

Jogalap

Jogalap

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 487/2021 (V.17.) határozata a József Attila Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (a Könyvtárhasználati szabályzat az SZMSZ 3. melléklete) alapján

A szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. melléklete.

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Az ingyenes és a további könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele a higiénikus öltözködés, megjelenés.

A könyvtár helyiségeiben való tartózkodás ideje alatt az udvariassági szabályokat, elvárásokat be kell tartani!

Ügyelni kell arra, hogy a könyvtárban való tevékenység, viselkedés mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértse.

Az udvariasság és elemi viselkedési szabályait be nem tartók ideiglenes jelleggel kizárhatók a könyvtárhasználók köréből.

A könyvtári állomány védelme és olvasóink kényelme érdekében kötelező az ingyenes ruhatár. Az olvasói terekbe táskákat, szatyrokat bevinni, kabátban tartózkodni tilos!

Az olvasói terekben nem megengedett a telefonálás!

Teljes könyvtári dokumentumról fotó nem készíthető, kivéve korlátozott hozzáférésű, állományvédelem alatt álló dokumentum (sajtótermék, helytörténeti anyag), vagy adott dokumentum egy-egy részlete.

A Felnőttkönyvtár területén a WiFi szolgáltatás látogatóink számára ingyenes.

Az olvasói tereket elhagyó minden látogatónak egy ellenőrző kártyát kell leadni a kölcsönző pultnál.

Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

Beiratkozás

Beiratkozáskor tagdíjat kell fizetni, mely 12 hónapig érvényes.

Online beiratkozás

A honlapunkon keresztül beiratkozási lehetőséget kínálunk azoknak, akik kölcsönözni szeretnének könyvtárunkból, de még nem beiratkozott olvasóink. Ehhez egy űrlap kitöltése szükséges. A beiratkozás a könyvtár első látogatásakor válik véglegessé, ekkor kapja meg olvasójegyét. ŰRLAP az online beiratkozáshoz >>.

Könyvtárhasználati, beiratkozási, szolgáltatási díjak, térítések

Tagdíj (könyv-, DVD-, hangoskönyv-, folyóirat-kölcsönzés)

2000 Ft/év

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, 16 éven felüliek tagdíja

1000 Ft/év

16 éven aluliaknak, 65 éven felülieknek, közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozóinak és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülőknek nem kell tagdíjat fizetni!

Késedelmi díjak:

könyv, DVD, hangoskönyv, könyvmelléklet

10 Ft/dokumentum/nap

folyóirat

20 Ft/nap

könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum

100 Ft/dokumentum/nap

Értesítési díjak

levelezőlap, levél, ajánlott levél

a mindenkori postai
díjszabásnak megfelelően

Előjegyzés

50 Ft

Egyebek:

fénymásolás, nyomtatás (fekete-fehér)

25 Ft/A4

50 Ft/A3

fénymásolás, nyomtatás (színes)

120 Ft/A4

240 Ft/A3

számítógép-használat

10 Ft/perc

szkennelés

100 Ft/alkalom

laminálás

150 Ft/A4

spirálozás

200-300 Ft

elveszett olvasójegy pótlása

200 Ft/darab

terembérlet (az intézményvezető elbírálása alapján változhat)

3000 Ft/óra


A 16 éven aluli és a 65 éven felüli beiratkozók, a közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozói és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülők mentesülnek a tagdíj fizetése alól.

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli beiratkozóknak a tagdíj 50%-át kell fizetni. Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét. A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik. Az olvasók számítógépen rögzített adatait a könyvtár senkinek sem adja ki.

14 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be. Önálló jövedelemmel, keresettel nem rendelkező 14 év feletti személynek jótállót kell megneveznie, és az ő adatait is közölnie kell (lakcím, édesanya lánykori neve, születési hely és idő, foglalkozás, munkahely neve).

A 14 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

A személyes adatokban bekövetkezett változás a könyvtárhasználó bejelentése alapján vagy a tagdíjhosszabbításkor esedékes adategyeztetés során kerül rögzítésre.

Kölcsönzés, hosszabbítás

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja, a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem, az olvasójegyek megőrzését.

Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

A kölcsönzési határidő négy hét. (Könyv, elektronikus dokumentum - hangoskönyv, DVD-film, könyvmelléklet - esetében.)

Egy olvasójegyre egy alkalommal 14 év alatti olvasó összesen hat darab könyvet és három darab folyóiratot kölcsönözhet.

14 év feletti olvasó tíz darab könyvet, öt darab folyóiratot, öt darab elektronikus dokumentumot kölcsönözhet ki.

Az a 14 év alatti olvasó, akinek nincs önálló keresettel rendelkező jótállója, egy alkalommal maximum 1 darab könyvet vihet ki. 14 éven felüli, önálló keresettel nem rendelkező jótállót megnevezni nem tudó olvasó egyszerre maximum három darab könyvet vihet ki.

14 éven aluli olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a Gyermekkönyvtárból, illetve a fiókkönyvtár gyermekrészlegéből kölcsönözhetnek dokumentumokat.

Az olvasójegy mellett minden könyvkölcsönzés alkalmával egy listát is kap az olvasó, amelyen szerepelnek a kikölcsönzött dokumentumok adatai és a kölcsönzési határidő.

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Ha a hosszabbítás nem személyesen történik, hanem

A hosszabbítási idő alkalmanként két hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet).

Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj), annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

Olvasótermi dokumentumok kölcsönzése

Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó kölcsönözhet olvasótermi dokumentumot. Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni az olvasótermi könyvtárosnak. A kölcsönzés szándékát lehetőség szerint előre jelezni kell. Egyszerre egy olvasó egy olvasótermi dokumentumot kölcsönözhet.

Csak a könyvtár zárvatartása alatt lehet olvasótermi dokumentumot kikölcsönözni!

Ennek megfelelően a kölcsönzés kezdete: hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat: 18:15 csütörtök: 16:45,

a kölcsönzés lejárta: hétfő, kedd, szerda, péntek: 09:00 csütörtök, szombat: 13:00.

A kikölcsönzött dokumentumokat a lejáratnál korábbi időpontban is vissza lehet hozni.

A kölcsönzés adminisztrációja az olvasóteremben történik, külön adatlapon.

A kölcsönzéshez a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), e-mail cím.

Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, kizárja magát az újabb olvasótermi kölcsönzés lehetőségéből.

Az alábbi olvasótermi dokumentumok nem kölcsönözhetőek: lexikon, szótár, statisztikai évkönyv, 1945 előtt kiadott dokumentum, térkép, elektronikus adatbázis, bibliográfia, repertórium, lapokból álló dokumentum (nincs összefűzve, egybekötve), helytörténeti dokumentum (kivéve, ha van a műből 2 helytörténeti példány). Kivételes esetben a könyvtárigazgató (távollétében: az igazgatóhelyettes, csoportvezető) engedélyével el lehet térni a szabályzattól.

Folyóiratok kölcsönzése

Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó kölcsönözhet újságot, folyóiratot.

14 éven aluliak a gyermekkönyvtár, 14 éven felüliek a Felnőttkönyvtár folyóirat-állományából kölcsönözhetnek.

Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni a kölcsönzési adminisztrációt végző könyvtárosnak.

A kölcsönzés adminisztrációja a beiratkozási pultnál, illetve a gyermekkönyvtárban külön adatlapon történik. A kölcsönzéshez a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), e-mail cím.

14 évnél idősebb olvasó egyszerre öt darab, 14 év feletti olvasó öt darab újságot kölcsönözhet ki, egy hétre. A kölcsönzési határidőt nem lehet meghosszabbítani! Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, annak 20 Ft/nap késedelmi díjat kell fizetni.

Az alábbi újságok, folyóiratok nem kölcsönözhetőek: napilapok, a legfrissebb heti- és havilapok, közlönyök, bekötött folyóiratok, helytörténeti periódikumok. A rongált, elveszett dokumentumok helyett a könyvtár által meghatározott gyűjteményi értéket kell megtéríteni, amely fedezi az elveszett, megrongált példány eredeti vagy másolati árát.

Elektronikus dokumentumok (DVD, hangoskönyv, CD stb.) kölcsönzése

Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező, 16 éven felüli olvasó kölcsönözhet elektronikus dokumentumot.

Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni a kölcsönzési adminisztrációt végző könyvtárosnak. A kölcsönzés adminisztrációja az olvasóteremben külön adatlapon és számítógépen történik. A kikölcsönzött dokumentumokról az olvasó kölcsönzési listát kap.

A kölcsönzéshez a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), e-mail cím.

Egyszerre egy olvasó öt darab elektronikus dokumentumot (DVD-filmet, hangoskönyvet, CD-t) kölcsönözhet ki négy hétre, a kölcsönzési határidő háromszor két hétre meghosszabbítható.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott e-dokumentumok után 10 Ft/dokumentum/nap késedelmi díjat kell fizetni.

A rongált, elveszett dokumentumok helyett a könyvtár által meghatározott gyűjteményi értéket kell megtéríteni, amely fedezi az elveszett, megrongált példány eredeti vagy másolati árát.

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk és a kölcsönzési határidejük két vagy négy hét. Az előjegyzési szolgáltatás díja: 50 Ft.

Online előjegyzés a katalógusban

A beiratkozott és az olvasói felület eléréséhez regisztrációt kérő olvasók számára lehetőség van a dokumentumok interneten, az elektronikus katalóguson keresztül történő előjegyzésére > is. Az előjegyzett könyvek beérkezéséről e-mailben küldünk értesítést.

Az adott könyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj stb.).

A könyvtárközi szolgáltatást csak a Felnőttkönyvtár érvényes olvasójeggyel rendelkező tagja veheti igénybe, aki keresettel vagy olyan jótállóval rendelkezik, akinek van munkahelye.

Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatnia a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó könyvtárosnak.

A szolgáltatás keretében más település könyvtárából megérkező dokumentumot terhelő postai, fénymásolati stb. térítési díj az olvasót terheli, melyet a dokumentum kézhezvételekor kell kifizetni. A térítés elmulasztása esetében a kért dokumentumot nem kaphatja meg az olvasó.

Amennyiben külföldről kéri az olvasó a dokumentumot, akkor az Országos Széchényi Könyvtár által megszabott térítési díjat is kell fizetni.

A kérés rögzítése külön adatlapon történik, melyben a térítési kötelezettség vállalásáról is nyilatkozik az olvasó, és ahol a következő adatokat is meg kell adnia: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), e-mail cím.

A megérkezett dokumentumok kölcsönözhetőségét vagy csak „helyben használhatóságát”, a határidőt és annak hosszabbíthatóságát a küldő könyvtár határozza meg.

A határidő hosszabbításának igényét az olvasónak a lejárat előtt legalább három nappal jeleznie kell.

Egyszerre két eredeti formában megérkezett dokumentumot kölcsönözhet ki egy olvasó.
A kölcsönzés adminisztrációja a beiratkozási pultnál történik külön adatlapon. Az érvényes olvasójegyet itt is be kell mutatni, és a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), e-mail cím.

Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, annak 100 Ft/nap/dokumentum késedelmi díjat kell fizetnie.

A dokumentum megrongálódása, elvesztése, megsemmisülése esetében a küldő könyvtár által meghatározott térítési díjat az olvasónak kell megfizetni.

Az előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása esetében a felmerülő postai (levelezés, csomagküldés stb.), értesítési (telefon, levelezőlap) és egyéb költségeket meg kell téríteni, amelyet a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk. A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni.

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni.

Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését stb.).

Számítógép-használat

A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni a Gyermek- és a Felnőttkönyvtárban.

14 éven aluli, beiratkozott olvasók ingyen használhatják a Gyermekkönyvtárban elhelyezett, kijelölt számítógépeket.

Az elektronikus katalógusok, adatbázisok használata mindenki számára ingyenes. Más esetekben a számítógép használatának díja 10,- Ft / perc. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik), térítés ellenében kinyomtathatók.

A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági szabályokat, elvárásokat! Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg!

Béke Fiókkönyvtár

A jelen Könyvtárhasználati Szabályzat a Béke Fiókkönyvtár működésére és látogatóira, olvasóira is vonatkozik.

Hatálybalépés

A Szervezeti és működési szabályzat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése által elfogadott időpontja: 2022. december 1.

A Könyvtárhasználati szabályzat hatálya kiterjed a könyvtár látogatóira, beiratkozott olvasóira és munkatársaira.