Panaszkezelési szabályzat

A József Attila Könyvtár panaszkezelési szabályzata

 

I. Általános rendelkezések, meghatározások

II. A panaszkezelés benyújtásának módja

III. Hivatalos panaszkezelési eljárás

IV-V. Az űrlapok hitelesítése, kezelése

VI. A panaszok elbírálása

VII. A panasz felülvizsgálata

 

I. Általános rendelkezések, meghatározások

  A szabályzat célja, hogy a József Attila Könyvtár (továbbiakban: JAK) mint nyilvános könyvtár a könyvtári funkcióinak, minőségbiztosítási rendszerének figyelembe vételével egységes könyvtári panaszkezelési szabályozást hozzon létre.

  A panaszkezelési eljárásban panasznak minősül minden olyan a könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival, esetleges mulasztásával szemben megfogalmazott észrevétel, kifogás, kérelem, amely a szabályzatban rögzített módon kerül benyújtásra szóban vagy írásban >>.   A JAK a panasz megtételére két alapvető eljárási formát tesz lehetővé:

   

  Nem hivatalos panaszkezelési eljárás:

  Ekkor a panaszos célja, csupán az, hogy jelezze az észrevételét. Ezeket a panaszokat a szolgálati helyen lévő kolléga fogadja. Ilyenkor a panaszos hivatalos válaszra nem tart igényt, de név és elérhetőség megadása esetén, még aznap rövid választ kaphat az illetékes kollégától panaszára, észrevételére. Gyakori eset amikor a könyvtárlátogató panasza, észrevétele nem első kézből jut el a könyvtárosokhoz. A JAK ebben az esetben is kitölt egy űrlapot.

  A JAK ezeket az észrevételeket, javaslatokat, panaszokat is rögzíti űrlapon (3.sz. melléklet), s 2 évig megőrzi.

  Hivatalos panaszkezelési eljárás:

  Ebben az esetben a panaszos hivatalos választ igényel a könyvtár részéről. Ekkor nyilvántartásba kerülő hivatalos panaszkezelés történik.

  Alapelv, hogy a JAK a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás és szabály szerint kezeli, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

   

  II. A panaszkezelés benyújtásának módja

  szóban:

  személyesen vagy telefonon nyitvatartási időben az olvasószolgálat bármely munkatársánál

  írásban: postai úton,

  e-mailben: olvszolg@jakd.hu , a honlapra feltöltött Panaszfelvételi űrlapon

  a könyvtár emeleti kölcsönző pultjánál elhelyezett Panaszfelvételi űrlapon

  a panaszládában, a mellette elhelyezett Panaszfelvételi űrlapon

   

  III. Hivatalos panaszkezelési eljárás

   

  Hivatalos panaszkezelési eljárás kizárólag az 1. sz. melléklet szerinti panaszfelvételi űrlap szabályos kitöltésével kezdeményezhető, a könyvtár csak ennek alapján biztosítja a hivatalos panaszkezelési eljárás lefolytatását.

  A JAK az űrlapon szereplő bármely kötelező adat kitöltésének hiányában a nem hivatalos panaszkezelési eljárás szerint jár el.

   

  IV. Az űrlapok hitelesítése

   

  Személyes és postai benyújtás esetén az űrlap tartalmát a panaszos aláírásával hitelesíti.

  Az elektronikusan küldött panaszbejelentési űrlap aláírás nélkül is érvényes.

  A telefonos panaszbejelentés nem hivatalos, azt jelzésértékűnek kell tekinteni, hivatalossá akkor válik, amikor a panaszos vagy elektronikusan, vagy személyesen kitölti az űrlapot.

   

  V. Az űrlapok könyvtári kezelésére vonatkozó határidők

   

  A hivatalosan benyújtott panasz a beérkezéskor iktatásra kerül.

   

  VI. A panaszok elbírálása

   

  1. A panaszokat minden esetben továbbítani kell a könyvtárvezetőnek, illetve a helyettesének, aki a panasz vizsgálatára és megválaszolására megfelelő szaktudással bíró munkatársat jelöl ki.

  2. A panaszra adott hivatalos válasz kizárólag igazgatói/igazgatóhelyettesi ellenjegyzéssel érvényes.

  3. A benyújtott űrlapokkal kapcsolatos válaszadási határidő a beérkezéstől számítva 3-5 munkanap.

  4. A hivatalos válaszról a panaszost az űrlapon általa megadott elérhetőségek egyikén (postacím vagy e-mail cím) kell írásban értesíteni.

  5. Az űrlapokat és a panaszra adott hivatalos választ a JAK 5 évig megőrzi irattárában, és a panaszos kérésére biztosítja annak megtekintését.

   

  VII. A panasz felülvizsgálata

   

  1. A panaszos, amennyiben a panaszára adott hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért egyet, vagy bejelentését új információval egészítené ki, kérheti a panaszára adott hivatalos válasz felülvizsgálatát.

  2. A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem c. űrlapon kell benyújtani 2.sz. Melléklet), ahol fel kell tüntetni az alapeljárás (Panaszfelvételi űrlap) iktatószámát.

  3. A felülvizsgálati kérelemről a JAK 5-7 napon belül dönt, melyről a felülvizsgálatra vonatkozó kérelemben általa megjelölt módon értesíti a panaszost.

  4. A felülvizsgálati kérelemről az intézményvezető dönt, távollétében a helyettese., az irat az ő ellenjegyzésükkel ellátva érvényes.

  5. A hivatalos panaszkezelési eljárás a panasz, illetve a felülvizsgálati kérelem elbírálásával zárul. Saját panaszkezelési rendszerében a JAK az adott panasszal kapcsolatban további felülvizsgálati lehetőséget nem biztosít.

   

   

  1. számú melléklet Iktatószám:.................................

   

  PANASZFELVÉTELI ŰRLAP

   

  A panaszos neve, születési dátuma:

  Dátum:

  A panaszos elérhetőségei (postacím vagy e-mail):

  A panasz tárgya, rövid leírása:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  …................................................................... …...................................................................

  A panaszos aláírása A panaszfelvevő aláírása

   

  Válasz a panaszra:

  Igazgató/igazgatóhelyettes aláírása:

   

   

   

  Dátum:

   

   

  2. számú melléklet Iktatószám:..............................

   

  FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

   

  A panaszos neve, születési dátuma:

   

  Dátum:

  A panaszos elérhetőségei (postacím vagy e-mail):

   

   

   

  A panasz iktatószáma (l. a visszaküldött eredeti panaszfelvételi űrlapon:

   

  A felülvizsgálati kérelem tartalma:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Válasz a felülvizsgálati kérelemre:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Igazgató/igazgatóhelyettes aláírása:

  Dátum:

   

  3.számú melléklet

  FELVÉTELI ŰRLAP

  NEM HIVATALOS ÉSZREVÉTEL, JAVASLAT, PANASZ

   

  Dátum:

   

  A bejelentő neve, elérhetősége (telefonszám, vagy e-mail):

   

   

   

  A bejelentés tárgya, rövid leírása:

   

   

   

   

  Válasz a bejelentésre (igény esetén):

   

   

   

   

   

  Hatálybalépés: 

  Jelen szabályzat 2016. november elsejétől visszavonásig hatályos.

  Kapcsolódó dokumentumok: