Gyűjtőköri Szabályzat

A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete

A József Attila Könyvtár Dunaújváros Megyei Jogú Város A típusú nyilvános közkönyvtára. A város központjában, a Munkásművelődési Központtal egy épületben helyezkedik el. A város és vonzáskörzetének könyvtári ellátásáért felelős. Feladatait felnőtt- és gyermekrészleg, helytörténeti gyűjtemény valamint fiókkönyvtár működtetésével látja el.

A könyvtár környezete

Dunaújváros ipari jellegű, 50 ezer lakosú város. A könyvtár egyike a város nagy kulturális intézményeinek: a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával, az Intercisa Múzeummal, a Kortárs Művészeti Intézettel, Munkásművelődési Központ Kht.-gal együtt. Oktatási környezet: helyi felsőfokú szakképzési intézet a Dunaújvárosi Főiskola, 5000 fő feletti hallgatói létszámmal, modern főiskolai könyvtárral. Egyéb oktatási intézmények: általános és középfokú oktatási intézmények, zeneiskola (zenei szakkönyvtárral) található a településen. Iskolai könyvtár az általános és középiskolák egy részében működik. Szakkönyvtárak: DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. Humán Intézet. Műszaki Könyvtár, Szent Pantaleon Kórház Orvosi Könyvtár

A könyvtár állománya, feladata, működése

A könyvtárban közel 160 ezer kötet könyv, folyóirattár (évente rendelt kb. 200 címmel), a multimédiás CD-k mellett az utóbbi időben – az olvasói igényeket követve - egyre gyarapodó hangoskönyv-állomány és DVD-filmtár található.

Az intézmény nyilvános közkönyvtárként általános gyűjtőkörű könyvtár, települési ellátási feladattal: gyűjteményével ill. a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásainak közvetítésével a város és környéke lakosságának könyvtári ellátását biztosítja.

Kiemelt feladatként gyűjti, őrzi, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a városra vonatkozó szakirodalmat.

A könyvtár gyűjtőköre

A gyűjtőkörbe csak könyvtári használatra alkalmas formában megjelent dokumentumok tartoznak. Egyéni használatra kiadott művek (pl. munkafüzetek, „babakönyvek” stb.) nem tartoznak a könyvtár gyűjtőkörébe. Spirálkötésű, sérülékeny formában kiadott műveket csak akkor szerzünk be, ha a helytörténeti különgyűjteménybe kerülnek vagy kartográfiai kiadványok. Egy adott mű többféle hordozón is beszerezhető. Ha a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumhoz melléklet is tartozik, akkor az is beszerzésre kerül.

1. Formai szempontok(dokumentumtípusok)

1.1.Papíralapú dokumentumok: könyv, időszaki kiadvány, térkép, szabvány, leporello, aprónyomtatvány, kézirat, szakdolgozat, fénykép, fénymásolat

1.2. Nem papíralapú dokumentumok: mikrofilm, diafilm, diakép, magnókazetta, magnószalag, videoszalag, CD, DVD

1.3. On-line elérhetőségű dokumentumok (előfizetett)

2. Nyelv

válogatva: magyar nyelven megjelenő dokumentumok

erősen válogatva: angol, francia, német, orosz

nagyon erősen válogatva: olasz, latin, cigány nyelvjárások, szerb

kivételesen: eredeti nyelvről angol, francia, német, orosz nyelvre fordított mű

3. Megjelenési idő

válogatva: napjaink + előző húsz év

erősen válogatva: 1945 után megjelent irodalom az előzőhöz igazodva

nagyon erősen válogatva: 1945 előtt megjelent művek (eredeti vagy hasonmás kiadás)

4. Tartalmi szempontok

4.1. Szépirodalom

A szépirodalmi művek a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás mellett az általános, középiskolai és felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják. A gyűjtőkörbe a magyar és a világirodalom klasszikusai, mérvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő alkotások, bestsellerek, lektűrök, népköltészeti alkotások tartoznak.

Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes munkák:

az egyes nemzetekhez, népcsoportokhoz (különös tekintettel a kisebb nemzetek, népcsoportok irodalmára), nyelvterületekhez, stílusokhoz, alkotói csoportokhoz, irodalomtörténeti korszakokhoz, ünnepekhez, témákhoz, egy-egy időszakhoz kötődő művek

Kritikai kiadások: csak a magyar irodalom klasszikusainak alkotásaiból

Életmű sorozatok: csak azokat a műveket, amelyek a gyűjtőkör részei, figyelembe véve az adott mű már meglévő példányszámait

Kötelező olvasmányok: a helyi általános és középiskolák által kijelölt művek

Képregény, manga: csak a műfaj klasszikusainak számító, mérvadó mai alkotások

Kizárva: nyelvileg igénytelen, pornográf, durván brutális, szadista, erősen „kísérleti” jellegű, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű

4.2. Ismeretterjesztő és szakirodalom

Az ismeretterjesztő és szakirodalom célja a tájékozódás, az „élethosszig tartó tanulás”, a korszerű ismeretek, információk megszerzésének segítése, a szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódáshoz kapcsolódó irodalom (utazás, hobbi stb.) biztosítása . A tanulást segítő irodalom a középiskolás és a felsőfokú képzésben résztvevők igényeit szolgálja, illetve ezekhez a tudásszintekhez igazodik.

Kizárva: erősen hipotetikus művek, erősen szélsőséges nézeteket tükröző mű

4.3. Sajtótermékek

Napilapok, hetilapok, folyóiratok, különszámok: a magyarországi, magyar nyelvű kínálatból a korszerű ismeretszerzést biztosító, a kikapcsolódáshoz, hobbihoz, az általános, a közép- és a felsőoktatáshoz, a város és a vonzáskörzet életéhez köthető sajtótermékek.

Kizárva: nyelvileg igénytelen, erősen szélsőséges nézetek tükröző propagandisztikus kiadvány

4.4. Mozgóképek, filmek

A gyűjtőkörbe tartozó filmek magyar szinkronnal ellátott (ennek hiányában magyar felirattal rendelkező) verzióit gyűjtjük.

játékfilmek: az európai és a magyar filmvilág klasszikus és mai mérvadó alkotóinak legfontosabb munkái, irodalmi filmadaptációk minden korosztály számára

animációs filmek: csak az értékes magyar alkotások

dokumentumfilmek: csak az értékes magyar alkotások

Európán kívüli kontinensek filmtermése: a kiemelten értékes alkotások, művészfilmek

színházi előadások: csak magyar színházak mérvadó előadásai

Kizárva: igénytelen, kommersz, durván pornográf, ideológiailag problémás alkotások.

4.5. Kartográfiai kiadványok

Közigazgatási és domborzati térkép, atlasz: világatlasz, Magyarország, Fejér megye, Budapest, Székesfehérvár, Dunaújváros és a vonzáskörzethez tartozó települések öt évnél nem régebbi kiadásban

történelmi atlasz, térkép: világtörténelem és Magyarország története

kizárva: turistatérkép

4.6. Szoftver, adatbázis, prezentáció

A könyvtári munkafolyamatok, az olvasók által használt számítógépes szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok.

A könyvtár által digitalizált tartalmak. (pl. újságok, könyvtárhasználati prezentáció stb.)

4.7. Utolsó példány

Egy adott mű egy példányát az ismeretterjesztő irodalomból vagy a szépirodalomból. Ha egy műnek több kiadása van, akkor csak a legfrissebb kiadás utolsó példányát őrizzük meg.

Kizárva: avult tartalom, efemer szépirodalom

5. Példányszámok

Példányszámok kialakítása aktuálisan a már meglévő állomány, egy-egy mű kiadásai és a várható kereslet függvényében történik.

Összkönyvtári szinten az alábbi keretszámok a mérvadóak egy kiadásból:

Szépirodalom 1- 5

Kötelező irodalom 1-15

Ismeretterjesztő és szakirodalom 1- 5

Helytörténeti irodalom 1 - 8

Időszaki kiadványok 1 – 4

Nem nyomtatott, nem papír alapú kiadványok 1 – 2

6. Megőrzési kötelezettség

végleg: helytörténeti állomány, Népszabadság és jogelődei, 3K és jogelődei, Könyvtári Figyelő, megyei könyvtári értesítő vagy szaklap, 1945 előtt megjelent mű, utolsó példányok

7.Tájékozódás és beszerzés forrásai

Beszerzés történhet vásárlással, ajándékozással.

Dokumentumrendeléskor a könyvtár elsődleges tájékozódási forrása a könyvtárak állománygyarapítását segítő kiadvány és egyéb terjesztői-kiadói reklámok.

8. Állományapasztás

Kényszerű kiiktatás: dokumentum megrongálódása, elvesztése, hiány

Tervszerű állományapasztás:

tartalmi elavulás miatt

ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadása jelenik meg

használati igény teljes hiánya

duplumok nagy száma

gyűjtőköri módosulás

Könyvtári egységek – kölcsönözhető állomány

1. Felnőttkönyvtár

szépirodalom

válogatva: a magyar nyelven megjelenő művek

erősen válogatva: eredeti nyelven angolul, franciául, németül, oroszul megjelenő művek

ismeretterjesztő és szakirodalom

válogatva: tudománytörténet, könyvtártudomány, médiaismeret, -történet, filozófia, pszichológia, vallástudomány, -történet, szociológia, szociográfia, belpolitika, külpolitika, pedagógia, nevelés, közművelődés néprajz, folklór, számítástechnika, természettudományok, mentálhigiéné, egészséges életmód, gyógyítás, művészettörténet, irodalomelmélet, magyar irodalomtörténet, útikönyvek, honismeret, életrajz, magyar történelem

erősen válogatva: ezoterika, közgazdaság, jog, műszaki tudományok, háztartás, mezőgazdaság, szervezés, marketing, nyelvtudomány, nyelvkönyvek, szótárak, egyes nemzetek irodalmának története, egyes országok történelme ;

fokozottan erősen válogatva: egyes nemzetek irodalomtörténetéről, történelméről, honsimeretéről szóló szakirodalom világnyelveken

időszaki kiadványok: válogatva

mozgóképek, filmek: válogatva

kizárva: aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat, kézirat, szabvány, szakdolgozat, térkép

2. Gyermekkönyvtár

szépirodalom

válogatva: az óvodás és az általános iskolai korosztály számára befogadható magyar nyelven megjelenő alkotások

erősen válogatva: az egyes népek, nemzetek magyar nyelven megjelent népköltészeti alkotásai

kizárás: nem magyar nyelvű művek

ismeretterjesztő irodalom

válogatva: az óvodai és általános iskolai korosztály információszerzéséhez, tanulásához, tudásszintjükhöz igazodó, középiskolai felkészüléséhez kapcsolódó magyar nyelvű irodalom

időszaki kiadványok

erősen válogatva: a magyar nyelven megjelenő, az óvodás és általános iskolás korosztály számára befogadható kiadványokból

kizárva: aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat, képregény, manga, kézirat, szabvány, szakdolgozat, térkép, nem nyomtatott, nem papíralapú dokumentumok

3. Fiókkönyvtár:

Az adott városrész gyermek és felnőtt korosztálya számára biztosítják a közkönyvtári ellátást a látogatók sajátos igényeihez igazodva és figyelembe véve a Felnőtt- és a Gyermekkönyvtár állományát, szolgáltatásait.

3.1 Béke Fiókkönyvtár:

szépirodalom:

erősen válogatva: magyar nyelven megjelenő művek

szakirodalom:

erősen válogatva

időszaki kiadványok:

erősen válogatva: a magyar nyelvű Magyarországon megjelenő

kizárva: aprónyomtatvány, fénykép, fénymásolat, képregény, manga, kézirat, szabvány, szakdolgozat, térkép, nem nyomtatott, nem papíralapú dokumentumok

Nem kölcsönözhető állományrészek

1. Olvasótermi állományok

Az olvasótermek állománya az általános, közérdekű és az egyes tudomány- és ismeretágakhoz kapcsolódó alapinformációkhoz való hozzáférést biztosítja.

1.1 Felnőttkönyvtár

válogatva: általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, tudományterületek bibliográfiái, összefoglaló művei, monográfiák, adattárak, határozók, atlaszok, képzőművészeti albumok, világnyelvek és a latin nyelv nagyszótárai, a magyar és a világnyelvek értelmező, etimológia, helyesírási szótárai, repertóriumok magyar nyelven

erősen válogatva:

általános és irodalmi lexikonok, enciklopédiák, kulturális, irodalomtörténeti, történelmi, országismereti összefoglalók angol, német, orosz, francia nyelven

folyóiratokban, tanulmánygyűjteményekben megjelent és a Műelemzések adatbázisban feltárt irodalomelméleti, -történeti, kritikai írások, műelemzések fénymásolatban

nagyon erősen válogatva:

magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek), jogszabálygyűjtemények: csak munkaügy

statisztikai évkönyvek: csak a KSH által kiadott Statisztikai évkönyv, Demográfiai évkönyv, Területi statisztikai évkönyv, magyar népszámlálási adatok

1.2. Gyermekkönyvtár

nagyon erősen válogatva: az általános iskolai korosztály számára szükséges és befogadható információkat tartalmazó magyar nyelvű általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, atlaszok, a magyar nyelv értelmező, helyesírási szótárai

nagyon erősen válogatva: magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek)

1.3. Béke Fiókkönyvtár

erősen válogatva: magyar nyelvű általános, életrajzi és szaklexikonok, enciklopédiák, atlaszok, a magyar nyelv értelmező, helyesírási szótárai

nagyon erősen válogatva: magyar nyelvű szépirodalmi gyűjteményes munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek)

2. Segédkönyvtárak

Az adott területen folyó munkát segítő magyar nyelvű bibliográfia, szakirodalom, szabvány, jogszabálygyűjtemény nyomtatott vagy elektronikus formában.

2.1. Tájékoztató segédkönyvtár

válogatva: a közkönyvtári, városi könyvtári munka minden területével, a magyar könyvtári rendszerrel kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom, a különböző szintű könyvtárosképzések tankönyvei, példatárai, a magyar szakmai egyesületek kiadványai, évkönyvei, OSZK és FSZEK évkönyvei, a könyvtárban folyó munkafeladatok elvégzéséhez szükséges könyvtári szabványok.

erősen válogatva:szakkönyvtárakat, községi, falusi könyvtárakat érintő szakirodalom, nem magyar nyelvű szakirodalom

2.2. Állományalakító segédkönyvtár

teljességgel: Magyar Nemzeti Bibliográfia

válogatva: az állományalakító és feltáró munkához szükséges magyar nyelvű szakirodalom, könyvtári szabványok

2.3. Gyermekkönyvtári segédkönyvtár

válogatva: a gyermekkönyvtári munkát segítő könyvtári szakirodalom,

erősen válogatva: a foglalkozásokhoz kapcsolódó szemléltető dokumentumok

3. Helyismereti különgyűjtemény

Adott településen működő közkönyvtár felelős a településre vonatkozó információk összegyűjtéséért, feltárásáért, megőrzéséért és szolgáltatásáért. A helyismereti gyűjtőmunka a város és vonzáskörzetéhez tartozó települések valamint Fejér megye életéhez, történetéhez köthető, a nyilvánosság számára megjelentetett információk, ill. dokumentumok gyűjtésére és a helyi alkotók műveire terjed ki. Egyes esetekben nem publikus anyagok is a helytörténeti gyűjtemény részeit alkotják. Ha a dokumentumnak csak egy része tartozik a gyűjtőkörbe, akkor az adott fejezet, tanulmány, rész stb. kerül másolatban a különgyűjteménybe. A helyismeret része a helytörténeti adatbázis, melynek építése folyamatos. Az on-line forrásokban megjelenő információk ott kerülnek feltárásra. Az adatbázis szerkesztéséről „gyűjtőköréről” külön szabályzat készült.

vonzáskörzethez tartozó települések: Baracs, Daruszentmiklós, Dunaföldvár, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás

helyi alkotó, előadók: alkotómunkásságának jelentős részét az adott településen fejtette ki

3.1. Szépirodalom

teljességre törekedve:

megyei és a helyi antológiák

helyi szerzők alkotásai amelyeket az adott településen alkotott, függetlenül a tartalomtól

nem helyi szerzők, tartalmában a településekhez köthető alkotásai

3.2. Ismeretterjesztő és szakirodalom

teljességre törekedve: monográfiák, bibliográfiák, konferenciaanyagok, adattárak, tanulmányok, újságcikkek, amelyek a városhoz és a vonzáskörzet településeihez köthetők

válogatva: Fejér megyével kapcsolatos dokumentumok

3.3. Időszaki kiadványok

teljességre törekedve:

a városban megjelenő (nem intézményi) újságok, folyóiratok ; kivétel a hirdetési újságok

Fejér megyei, kistérségi, városi statisztikai évkönyv

válogatva:

a vonzáskörzet településein megjelenő helyi újságok, folyóiratok

Dunaújvárosban működő intézmények kiadványai, különös tekintettel az üzemi, iskolai és kulturális kiadványokra

3.4. Kartográfiai kiadványok

Dunaújváros és a vonzáskörzethez tartozó települések közigazgatási, domborzati térképei, atlaszai függetlenül a kiadási évtől

Csak Dunaújvárosra vonatkozóan

3.5. Önkormányzati értesítők, jegyzőkönyvek

teljességgel:

közgyűlésének jegyzőkönyvei nyomtatott formában öt évig, elektronikus formában végleg

hatályos önkormányzati rendeletek, határozatok

a város kulturális életével foglalkozó beszámolók, tervek

3.6. Kéziratok, szakdolgozatok

teljességre törekedve:

a dunaújvárosi könyvtárüggyel kapcsolatos szakdolgozatok

a dunaújvárosi könyvtár éves beszámolói, munkatervei

helyi szerzők, a város életében meghatározó szerepet játszó személyek visszaemlékezései

válogatva:

teljes egészében Dunaújvárossal vagy intézményeinek történetével, működésével kapcsolatos szakdolgozatok

3.6. Aprónyomtatványok

teljességre törekedve: a dunaújvárosi könyvtár kiadványai

3.7. Állóképek, fényképek, diák

válogatva: városképek, közintézmények, közterületek, képzőművészeti alkotások, a könyvtár életével kapcsolatos képek

3.8. Mozgóképek, filmek

teljességre törekedve:

helyi alkotók művei

helyi kábeltévék könyvtárral kapcsolatos anyagai (nem csak híranyag)

nem helyi alkotók várossal kapcsolatos játék- és dokumentumfilmjei

a várostörténetttel kapcsolatos helyi konferenciák anyaga

3.9. Hangdokumentumok

teljességre törekedve:

helyi szerzők, a város életében meghatározó szerepet játszó személyek visszaemlékezései

helyi alkotók, előadók zenei dokumentumai

helyi rádiók hosszabb (nem hír jellegű) műsorai a könyvtárral kapcsolatban

3.10. A könyvtár kiadványai

teljességgel